Capercaillie

At the heart of it all

1 – ‘S’ OCH A’ DHOMHNAILL OIG GHAOLAICH

 

S’ Och a Dhomhnaill oig Ghaolaich

O horo ho i ui

S’tu mo luaidh dhan na fearaibh

Hi I ri ri ri I ho(idh) i

Hurabh o ho hi ho

Hoireann o ho hi iu

 

 

S’ tu m o luaidh dha na fearaibh

S’truagh nach fhaicinn do bhata

 

S’truagh nach fhaicinn do bhata

Seoladh ard air bharr mara

 

Seoladh ard air bharr mara

‘S mo leannan ga stiuireadh

 

S’mo leannan ga stiureadh

Lub ur a’ chuil  chlannaich

 

Lub ur a’ chuil chlannaich

Ach na faighinn-sa m’ordan

 

Bu leat moran do fhearann

Bu leat mor thir Mhic Ailein

 

Bu leat mor thir Mich Ailein

Bu leat Uibhist an eorna

 

Bu leat Uibhist an eorna

Agus crodhtair do Bharraich

 

 

2 – THE STRATHSPEY SET

 

CHA ROBH MEANG AIR A GHILLE/ DHANNSAMAID LE AILEAN

 

Cha robh meang air a ghille mura b ‘e an taona chron

Cha robh meang air a ghille mura  b’e an taona chron

Cha robh meang air a ghille mura b’e an taona chron

 

Nighneagan a bhaile seo sa logaidh air am fiaradh

Is duil aca ri Ruaridh, s’cha bhuanaich air am bliadhna

 

Nighean mhor a mhinister cha ithidh air am pros

Ged bheirinn bola min dhith cha ruigeadh air Di-donaich

 

 

2ND SONG

 

Dhannsadh gun dannsadh Dhannsamaid le Ailean

Dhannsadh gun dannsadh Ailean lein

Repeat

 

Ruidhleadh Mairi Taillear

Dhansadh Mairi Taillear

Ruidhleadh Mairi Taillear

Gus na dh’fhas i tinn

 

Ged tha Mairi crubach

Agus ur na glunan

Dhansadh I gu sunndach

Air an urlar ghrinn

 

 

3 – AILEIN DUINN, NACH TILL THU’N TAOBH-SEO

 

Ailein Duinn nach till thu ‘n taobh-seo

O ho ho ri hil u o

Ailein Duinn nach till thu’n taobh-seo

 

Ailein, Ailein mhic ‘ic Ailein

Marcaich’ nan each seanga siubhlach

 

Ailein Duinn a Cille Mhoire

‘S ann ort tha coltas an t-siubhlach

 

“S fhaide leam na diol do phearsa

Thu bhith ‘m broclach an Duine

 

Cuide ris na sionnaich oga

Dheanadh an t-ol anns na cuiltean

 

‘S truagh nach robh mi san taigh-osda

‘N am nan dorn a bhith gan dunadh

 

Chuirinn Clann ‘IcIlleMhartainn

As na carnan mar bu duthchas

 

4 – REELS

 

5- AT THE HEART OF IT ALL

Let’s go up the hillside, to the highest ridge of Storr

Where the lapwing sings a eulogy, at the wonder of it all

Where the evening shadows plunder, the cloak around the world

We remember all the mornings, at the heart of it all

 

At the heart of it all, is a calling to this land

For the sake of our salvation, is a song for the common man

At the heart of it all, is a story to be told

For the sake of our salvation, and the troubles we behold

 

You can see the river rising, it’s banks will creak and slide

There’s a silence in the evergreens, and a surging of the tide

Well it’s nature’s way of saying, your back is up against the wall

By the hush of the world, is the lull before the storm

 

Chorus

 

The poems and the musings of Sorley MacLean

Hey tumble and cascade across, the page of every man

They will rise and spring to life again, in a song for the good of all

Where a people and their land are at, the heart of it all

 

6 – ABU CHUIBHL’

 

Abu chuibhl’, abu chuibhl’

Abu, abu chuibhl’ i

 

Rud nach fhaca duin’ air thalamh

Rud nach fhaca duin’ a riamh,

Rud nach fhaca duin’ air thalamh,

Samhuil osain an Taoibh Siair

 

O chan fhaca duin’ air thalamh,

O chan fhaca duin’ a riamh

O chan fhaca duin’ air thalamh

Maraichean an Achamhoir

 

Ach cuin a thig mo runsa dhachaidh?

Cuin a gheallas e dhomh gun?

Cuin a thig mo runsa dhachaidh?

Balach spaideil a bha ‘n Uig?

 

O cha teid mi fhin a Ghlaschu

O chan fhalbh mi fhin gu brath

O cha teid mi fhin a Ghlaschu

Leam bu ghasda Ceann a’ Bhaigh

 

Sud far ‘eil na balaich mhaiseach

Sud far ‘ eil na gaisgeach thrun

Sud far eil na balaich mhaiseach

A’ Sanndabhaig ‘s an Cul-ri-grein

 

Ach cha ghabh mi fhin na fearaibh

O cha ghabh mi duine chach

Is mo leannan fhin aig baile,

Fear a Pabuil ‘s as an Aird

 

7 – THE MARCHES

 

 

 

8 – HO RA HU A NIGH’N DUBH NIGH’N DONN

 

Ho ra hua nigh’n dubh nigh’n donn

Hao ri hiua nigh’n donn bhoidheach

Ho ra hua nigh’n dubh nigh’n donn

 

‘S ann a seoladh ro Chaol Mhuile

‘S ann a chunnaig mi ‘n te leon mi

 

“S ann a seoladh ro Chaol Ile

B’fheudar dhuinn bhith diobradh sheol orr

 

Seip is mainsail agus topsail

Scuthaighear is log-sail agus fore-sail

 

Shaoilinn nach gabhadh tu tailleir

Fhad’s a chairinn fhin do chota

 

Shaoilinn nach gabhadh tu griasaich

Fhad’s a dheanainn fhin do bhrogan

 

Shaoilinn nach gabhadh tu giobair

Fhad’s a bhithinn fhin an toir ort

 

Shaoilinn nach gabhadh tu buachaill’

Bith snighe air do ghruaidh an comhnaidh

 

TRI SGILLEAN AGAM

 

Tha na tri Aonghaisean

a’ togairt dhol a shuiridhe

Than a tri Aonghaisean

a’ togairt dhol  air sraid

Tha na tri Aonghaisean

a ‘togairt dhol  a shuiridhe

‘S mur a faigh iad duine aig baile

Cummaidh iad gu h-ard

 

Suiridheachainn, suiridheachainn

feadh a bhaile timchioll

Suiridheachainn, suiridheachainn

Tiomchioll an aite

Suiridheachainn, suiridheachainn

Feadh a’ bhaile timchioll

‘S mur a faigh iad duine aig baile

Cumadh iad gu h-ard

 

 

9 – FAINNE ‘N DOCHAIS

 

Nuair a dh’fhag mi duthaich m’oige

cha robh tuisleadh na mo cheum

bha mi fagail bith gun chothrom

cha robh fiughair ann no feum

Nuair a rainig mi am baile

b’e bha dearrsach dha mo shuil

maiseachd nam buth-gill is praban

bogh-frois leugach dha mo dhuil

 

Fhuair mi cosnadh ann an aitreamh

far an robh gach ti gun ainm

ann an ceathach liath na saothrach

a chuir siorraidheachd ‘s gach raith

Mar na seilleanan ‘s na lannaibh

rinnear traillean dhinn gu leir

togadh maighstir long is luchairt

cha b’ann dhuinne mil no ceir

 

 

 

‘S ged a fhuair mi leannan baigheal

cha tug mise dhi a coir

sgillean nach do lean na h-eachaibh

dh’fhag mi ann an tigh an oil

Thug I gaol dhomh nach do dh’iarr mi

fantainn dileas tromh gach la

bha mise air mo sheachran chianail

‘s cha do chunntais mi a cradh

 

Cha b’ann gus a bhrist a cridhe

ghabh mi aire do a brigh

nuair a dhearc mi na mo thuaineal

saibhreas bha mi ‘n impis dith

Meud a gaoil a rinn o leigheas

Tilleadh amais dha mo dheoin

S’ le cheile streap sinn ceum an fheabhais

Thug fainne ‘ n dochais dhuinn ar leor

 

10 – CAL’S JIGS

 

 

 

 

 

11 – CUMHA IAIN GHAIRBH MHIC GILLE CHALUIM RATHARSAIR

 

Min am shuidh’ air an fhaoilinn

‘s mi gun fhaoilte, gun fhuran

Righ! cha tog mi fonn aotrom

Bho Dhihaoine mo dhunaidh

 

‘s il o ro bha ho

‘s il o ro bha ho

‘s il o ho ‘s il o

ro bha ho rionn eile

 

Bho’n latha chailleadh am bata

Air na bhathadh an curaidh

Gille Calum a b’oige

Iain mor, mo sgeul duilich

 

‘S I do ghuala bha laidir

sged a sharaich a’ mhuir i

Righ! Cha b’fhear de shliochd Adhaimh

Chuireadh lamh anns a churaidh

 

Nochd gur h-iosal do chluasag

Fo lic fhuaraidh na tuinne

‘s ann an clachan  na traghad

tha mo gradh-sa air uirigh